20230911 Dames 1 HC Groningen seizoen 2023-2024 origineel logo's 2.png 2B9A0233.jpg 2B9A0252.jpg 2B9A0302.jpg 2B9A0322.jpg 2B9A0347.jpg 2B9A0355.jpg A16Q0024.jpg A16Q0123.jpg A16Q0148.jpg A16Q0256.jpg A16Q0270.jpg A16Q0287.jpg A16Q9819.jpg A16Q9839.jpg A16Q9851.jpg A16Q9901.jpg A16Q9911.jpg A16Q9927.jpg A16Q9960.jpg A16Q9968.jpg A16Q9981.jpg A16Q9991.jpg Clubhuis GHHC Haren kopse kant - kopie.jpg Clubhuis GHHC Haren.jpg IMG_0786.jpg Strafcorner-header.jpg
 

Clubreglementen

Op deze pagina vind je informatie over gedragsregels en de vertrouwenscontactpersoon van Hockeyclub Groningen.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn van toepassing op een ieder die zich bevindt op het complex en/of in het clubhuis van Hockeyclub Groningen.

Het complex en het clubhuis zijn alleen toegankelijk voor leden, bezoekers en personen die door het bestuur zijn uitgenodigd. Het bestuur is gerechtigd andere personen van het complex te verwijderen. Tevens is het bestuur gerechtigd personen, die zich niet gedragen overeenkomstig dit reglement of zich anderszins misdragen, van het complex te verwijderen. Het bestuur kan deze bevoegdheden delegeren aan de Accommodatiemanager / Horecamanager / Clubmanager.

REGELS:

 1. Het is niet toegestaan op het complex andere sporten, georganiseerd dan wel ongeorganiseerd, te beoefenen dan de hockeysport, tenzij dit gebeurt onder leiding van een door het bestuur aangewezen trainer of begeleider.
 2. Het betreden en verlaten van de (kunst)grasvelden is alleen mogelijk door gebruik te maken van de daarvoor bestemde toe- en uitgangen. Er mag dus niet over de hekken geklommen worden. Het is niet toegestaan op het omringende hek van een (kunst)grasveld te zitten of te staan.
 3. Alvorens een (kunst)grasveld te betreden, dienen de schoenen van vuil te worden ontdaan. Een kunstgrasveld mag alleen worden betreden met daartoe bestemd schoeisel.
 4. Het is niet toegestaan op een (kunst)grasveld te roken of consumpties of (alcoholische) dranken te nuttigen. Het nuttigen van niet-alcoholische dranken is alleen toegestaan indien dit gebeurt als onderdeel van de sportbeoefening, tijdens of direct na de training of wedstrijd.
 5. Afval, zoals lege plastic flesjes, koffiebekers en fritesbakjes, dient te worden gedeponeerd in de afvalbakken die op het complex en in het clubhuis staan. Laat geen rommel achter!
 6. Lege bierflesjes, flessen, glazen, kratten, enzovoorts, dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
 7. De videotorens op het complex zijn alleen toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen. Het gebruik van de videotorens is geheel voor eigen risico. Hockeyclub Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 8. Honden zijn welkom op het complex, maar dienen altijd aangelijnd te zijn. Op de (kunst)grasvelden zijn honden niet toegestaan.
 9. Fietsen en bromfietsen dienen te worden gestald in de daarvoor bestemde stalling bij de entree en als deze vol is op de parkeerplaats.
 10. Betreding en verlaten van het complex is alleen mogelijk via de daarvoor geëigende in- en uitgang aan de zijde van de Kerklaan.
 11. Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de parkeerplaats aan de zijde van de Kerklaan. Anders dan in noodgevallen is het niet toegestaan het complex met een auto te betreden.
 12. In het clubhuis geldt een rookverbod.
 13. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken op het complex of in het clubhuis is niet toegestaan.
 14. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij twijfel over de leeftijd is het tonen van een geldig identiteitsbewijs verplicht. Onverminderd deze regel wordt er op zaterdag voor 16:00 uur aan niemand alcohol geschonken tenzij er bijzondere activiteiten plaatsvinden. Het bestuur is gerechtigd een ieder die zich schuldig maakt aan overmatig drankgebruik geen consumpties meer te verkopen, dan wel die persoon van het complex te verwijderen. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de Horecamanager / Clubmanager of een ander door het bestuur aangewezen persoon.

SANCTIES:

Tegen een ieder die handelt in strijd met enige bepaling van dit reglement of die zich naar het oordeel van het bestuur niet gedraagt zoals een lid of bezoeker van Hockeyclub Groningen betaamt of die zich naar het oordeel van het bestuur anderszins misdraagt, kan het bestuur een of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • het opleggen van een door het bestuur te bepalen boete;
 • vergoeding van eventuele schade;
 • schorsing voor een door het bestuur te bepalen (en door de statuten gemaximeerde) periode, indien degene waartegen de maatregel wordt getroffen lid is van Hockeyclub Groningen;
 • ontzegging van de toegang tot het complex of het clubhuis gedurende een door het bestuur te bepalen periode;
 • aangifte bij de politie;
 • de overige in de statuten of enig reglement van Hockeyclub Groningen vermelde maatregelen.

SPORTIVITEIT EN RESPECT:

Bij Hockeyclub Groningen doen we er zo veel mogelijk aan om ervoor te zorgen dat de leden en gasten de club als een plezierige en sportieve club ervaren. Door het bestuur zijn daartoe een 10-tal "huisregels" opgesteld en drie "miniregels" voor de jongste jeugd.

LEDEN VAN Hockeyclub Groningen:

 1. gedragen zich met respect ten opzicht van elkaar, spelers van gastverenigingen, scheidsrechters, publiek en omwonenden;
 2. zijn sportief in en buiten het veld, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden;
 3. melden zich aan als vrijwilliger en dragen daarmee bij aan het welzijn en de gezelligheid van de club;
 4. ruimen hun rommel op en laten het veld en het clubhuis achter zoals zij het zelf graag zouden aantreffen;
 5. roken niet in het clubhuis;
 6. parkeren hun auto en fiets op de daarvoor bestemde plaatsen en zorgen ervoor dat hulpdiensten altijd vrije doorgang kunnen hebben;
 7. houden hun hond aan de lijn en van de (kunst)grasvelden;
 8. gedragen zich met respect voor hun omgeving en denken bij het verlaten van de club aan omwonenden;
 9. aarzelen niet anderen, indien nodig, aan te spreken op hun gedrag;
 10. zijn trots op hun club en dragen haar een warm hart toe.

MINIREGELS VOOR DE JONGSTE JEUGD!

 1. We zijn sportief!
 2. We pesten en we schelden niet!
 3. We ruimen onze rommel op!


De vertrouwenscontactpersoon bij Hockeyclub Groningen

Hockeyclub Groningen wil vanzelfsprekend een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen Hockeyclub Groningen willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Hockeyclub Groningen een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.
Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Hockeyclub Groningen?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt niet, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.
De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Hockeyclub Groningen op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven, én
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur van Hockeyclub Groningen. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen leden van Hockeyclub Groningen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen ‘Hockeyclub Groningen-verband’ en de betrokkene(n).
Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Hockeyclub Groningen.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Hockeyclub Groningen. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon, Cathy van den Berg, bereiken via e-mail: [email protected], of telefonisch op 06-12451911.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Cathy van den Berg

 

Hoofdsponsor

Evenementen

September
 • 28 september ALV Webshop